SPLOŠNI POGOJI
PLEZALNEGA KLUBA ŠKOFJA LOKA

 

Splošni pogoji veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med končnim uporabnikom/končno uporabnico (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju »obiskovalec«) in društvom Plezalni klub Škofja Loka (v nadaljevanju »plezalni klub«).

Vsa razmerja med obiskovalcem in Plezalnim klubom Škofja Loka, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja, urejajo poleg veljavne zakonodaje, Zaveza o varnem plezanju  in dogovor o odgovornosti v primeru poškodb, vsa pravila in cenik plezalnega kluba, ki so dostopna na spletni strani https://www.pkskofjaloka.si/, katere je obiskovalec prebral in s podpisom vpisnega obrazca to potrjuje ter z njimi soglaša.

Vse morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja, pravil in cenika plezalnega kluba bodo posebej objavljene na spletni strani https://www.pk-skofjaloka.si/, zato morajo obiskovalci redno spremljati zadevno spletno stran. O bistvenh spremembah splošnih pogojev poslovanja in drugih aktov iz prejšnjega odstavka bo plezalni klub obvestil obiskovalce prek elektronske pošte.

Osebje plezalnega kluba lahko osebo, ki krši splošne pogoje ali navodila osebja plezalnega, odstrani iz plezalnega centra brez vračila morebitne vstopnine. V primeru ponovne kršitve splošnih pogojev, lahko osebje takemu kršitelju zlasti, a ne omejeno na, prepove vstop v plezalni klub, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova nekoriščenih obiskov.

 

OBRATOVALNI ČAS

 

PRVI OBISK 

Plezanje je dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja zato ni dovoljeno samostojno plezanje brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za njihovo varno plezanje.

S podpisom ali elektronsko potrditvijo prijavnega obrazca obiskovalec potrjuje, da je poučen o varnem plezanju na balvanski steni in ima ustrezne izkušnje za samostojno plezanje v plezalnih dvoranah.

Obiskovalec oz. uporabnik plezalnih sten pleza na lastno odgovornost in prevzema vsa tveganja za svoja dejanja, opustitev obveznih postopkov oziroma malomarno ravnanje.

Plezanje, udeležba na vadbah in drugih aktivnostih v plezalnem centru so mlajšim od 18. let dovoljeni le s podpisano izjavo s strani staršev, ki je dostopna na spletni strani https://www.pk-skofjaloka.si/.

 

SPLOŠNA PRAVILA

Vsi uporabniki morajo upoštevati navodila osebja plezalnega kluba in vsa obvestila, pravila in predpise, ki so javno objavljeni v plezalnem klubu.

Vsi obiskovalci se morajo obnašati odgovorno do ostalih obiskovalcev in lastnine plezalnega kluba. Vsi obiskovalci dolžni so skrbeti za nemoteno vadbo drugih obiskovalcev ter skrbno ravnati z lastnino plezalnega kluba.

Vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega kluba je dovoljen samo v čisti obutvi. Po blazinah na balvanski steni je prepovedana hoja s kakršno koli obutvijo razen s plezalniki. Plezanje je dovoljeno le v plezalnikih ali čistih copatih.

Vstop v prostore plezalnega kluba ni dovoljen v času vadb ali drugih dogodkov.

Pred začetkom vadbe, plezanja ali druge aktivnosti se morajo obiskovalci temeljito ogreti.

Pred obiskom vodene vadbe se morajo obiskovalci prepričati, da je vadba za njih primerna, zlasti  da je težavnostna stopnja in intezivnost posameznega programa skladna s telesno pripravljenostjo in kondicijo obiskovalca. Vsi obiskovalci se morajo pred začetkom vadbe, ki zahteva večji napor, posvetovati z zdravnikom oz. za to usposobljeno osebo. Ekstremen in prekomeren napor ali nepravilna vadba je lahko škodljiva za zdravje.

Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja pravil in napačne vadbe, Plezalni klub Škofja Loka ali osebje plezalnega kluba kot posamezniki niso odgovorni. Vadba poteka na lastno odgovornost. V kolikor ima obiskovalec zdravstvene težave, zaradi katerih ne more obiskovati aktivnosti plezalnega kluba, nas mora o zdravstvenih težavah obvestiti v začetni fazi nekoriščenja naših storitev.

Vadba na sistemski deski (campusu) je dovoljena le s podloženimi za to namenjenimi blazinami.

Po končani uporabi rekvizitov plezalnega kluba so vadeči dolžni rekvizite za seboj pospraviti.

V prostorih plezalnega kluba lahko osebje Plezalnega kluba Škofja Loka ali pooblaščene osebe občasno fotografirajo ali snemajo za promocijske in druge komercialne namene povezane z dejavnostjo plezalnega kluba. Obiskovalec s podpisom vpisnega lista potrjuje, da se strinja in soglaša, da se javno objavi ves fotografski in video material, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu.

Kajenje, pitje alkohola in uživanje prepovedanih drog v plezalnem klubu ni dovoljeno.

Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne in druge dvorane plezalnega kluba ni dovoljen in jim osebje plezalnega kluba lahko prepove vstop v prostore Plezalnega kluba Škofja Loka.

V primeru kakršnekoli nesreče ali poškodbe je potrebno čim prej obvestiti osebje plezalnega kluba, ter slediti njihovim navodilom.

Plezalni klub poziva vse obiskovalce, naj bodo odgovorni do okolja. Obiskovalci naj zlasti varčujejo s porabljeno vodo in ločujejo odpadke.

 

OSEBNE STVARI

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v garderobnih omaricah. Odlaganje opreme in osebnih stvari drugod ni dovoljeno, zlasti ne v plezalni dvorani, na blazinah ali na dostopnih poteh.

Obiskovalcem priporočamo, da svojo opremo, zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke podpišejo, saj pogosto prihaja do nenamernih zamenjav.

Obiskovalcem odsvetujemo, da prinašajo vredne stvari v plezalni klub.

Po odhodu iz plezalnega kluba morajo obiskovalci garderobne omarice v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari Plezalni klub Škofja Loka ali osebje plezalnega kluba kot posamezniki ne odgovarjajo.

Plezalni klub Škofja Loka ali osebje plezalnega kluba kot posamezniki niso odgovorni za krajo ali morebitno izgubo osebnih stvari ali druge opreme obiskovalcev v plezalnem klubu, zlasti ne za stvari, ki jo obiskovalci odložijo drugje kot v za to namenjenih garderobnih omaricah.

 

PRAVILA V PLEZALNIH DVORANAH

4.1. SPLOŠNO

Blazine v dvorani so trše kot običanje blazine, zato svetujemo postopno učenje padanja z višine.

Padec na blazino mora biti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe. Obiskovalci morajo biti posebej obzirni in pazljivi v primeru prisotnosti otrok v dovoranah.

Padec iz vrha stene ter plezanje čez rob stene je nevarno in ni dovoljeno.

Pri gibanju po blazinah v plezalnih dvoranah je potrebno biti posebej pazljiv, zlasti na cone morebitnih nepričakovanih padcev obiskovalcev s stene. Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni dvorani je strogo prepovedano.

4.2. OTROCI MED 5. IN 14. LETOM

Otroci mlajši od 7 let se lahko zadržujejo le v igralnici pod pogoji iz točke 2 spodaj. Mlajšim od 7 let je prepovedan vstop v veliko dvorano, razen v okviru vodenih vadb za otroke ali drugih organiziranih dogodkov ter le pod nadzorom osebja plezalnega kluba ali od njih pooblaščenih oseb.

Igralnica je namenjena otrokom starim od 5 do 7 let. Otroci se lahko v igralnici zadržujejo v času vadbe za otroke ali v okviru organiziranega varstva. Kadar je igralnica prosta in v njej ne potekajo vadbe za otroke, varstvo ali drugi dogodki, se v igralnici lahko zadržujejo otroci samo v spremstvu in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.

Otroci od 7. do 14. leta lahko plezajo samo v spremstvu odgovorne odrasle osebe, ki za njihovo varno plezanje prevzema vso odgovornost.

Otroci do 14. leta ne smejo plezati balvanov, ki so označeni z nevarno.


PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Plezalni klub Škofja Loka, Podlubnik 39, 4220 Škofja Loka, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca:

Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, elektronsko pošto in telefon obiskovalca. V primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa plezalnemu klubu upravlja in obdeluje društvo Plezalni klub Škofja Loka in od njih pooblaščene osebe.

Plezalni klub Škofja Loka zagotavlja, da bo vse osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in internimi akti društva.

V društvu Plezalni klub Škofja Loka, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo zasebnost in zagotavljamo vsem obiskovalcem, da bomo njihove osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvršitev pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in plezalnim klubom oz. za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov plezalnega kluba.

Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov pa bo društvo Plezalni klub Škofja Loka  zbirala in obdelovala osebne podatke na podlagi prostovoljne informirane privolitve posameznika za naslednje namene:

obveščanje preko elektronske pošte o ponudbah in dogodkih ter promociji plezalnega kluba;

 

fotografski in video material, pridobljen v plezalnem klubu in na drugih aktivnostih povezanih s plezalnim klubom, zlasti plezalnih izletih, se lahko uporabi za promocijski material aktivnosti, povezanih zlasti s plezanjem in dejavnostjo plezalnega kluba.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let za druge namene iz prejšnjega odstavka se izvaja le na podlagi prostovoljne informirane privolitve, ki jo podpiše ali eletronsko pošlje na e-naslov plezalnega kluba eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka.

Plezalni klub Škofja Loka ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh splošnih pogojih ali na podlagi privolitve.

Zbrane osebne podatke bo društvo Plezalni klub Škofja Loka hranilo do preklica soglasja posameznika, čigar osebni podatki se hranijo ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Pravice posameznika v primeru dane privolitve so opredeljene z veljavno zakonodajo. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos njegovih osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvesti na elektronski naslov pkskofjaloka@gmail.com

Privolitev lahko obiskovalec kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Društvo Plezalni klub Škofja Loka zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo društvo Plezalni klub Škofja Loka nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov lahko posameznik zoper upravljavca vloži tudi pritožbo pri pristojnem nadzornem.

 

Škofja Loka, 4.1.2020

Društvo Plezalni klub Škofja Loka,

Sergej Epih,

predsednik